Cambridge Challenge 7th - Starters - Listening

3/28/2019 11:19:45 AM
Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink khẳng định chương trình học và phương pháp đào tạo chuyên biệt đảm bảo các con đạt kết quả học tập cao và thể hiện thành thục các kĩ năng tiếng Anh trong thực tế. Chi tiết liên hệ http://amslink.edu.vn - Hotline: 0247 305 0384.

Look at the picture. Listen and draw lines. There is one example.

  • Sue
  • Alex
  • Lucy
  • Matt
  • Jill

Listen and choose the correct answer. There is one example.

What can Tom have for dinner?

Where is Anna?

Which is May's mouse?

Which sport is Ben doing today?

What is Alex doing now?

Listen and color. There is one example.

1. Colour the bird under the tree —   

2. Colour the bird on the dog's head —

3. Colour the bird behind the girl —

4. Colour the bird in the flowers —

5. Colour the bird that's flying —