Cambridge Starters Amslink Challenge 8th - Listening

3/21/2019 2:48:37 PM
Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink khẳng định chương trình học và phương pháp đào tạo chuyên biệt đảm bảo các con đạt kết quả học tập cao và thể hiện thành thục các kĩ năng tiếng Anh trong thực tế. Chi tiết liên hệ http://amslink.edu.vn - Hotline: 0247 305 0384.

Part I
- 5 questions —


Listen and choose the correct answer.
Alex:
Mark:
Sam: 
May: 
Ann: 

Part 2
- 5 questions —


Read the question. Listen and write a name or a number. There are two examples.


Examples
How old is May? 7
What's May's grandma's name? Anna
Questions
1. How old is Nick?
2. What's Nick's sister's name?
3. How old is Nick's sister?
4. How many eggs are in the box?
5. What's Grandpa's name?

Part 3
— 5 questions - 


Listen and choose the correct option. There is one example.
What's Lucy eating?

Which is Bill's house?

How is Sue getting to school today?

What can Ben see?

What colour are Ann's eyes?

What sport is Mark playing?

Part 4
- 5 questions —


Listen and colour

Colour the shell under the bed
Colour the shell between the robot and the boat
Colour the shell in the toy box
Colour the shell on the bed
Colour the shell on the bookcase