Cambridge Flyers Amslink Challenge 7th - Listening

3/18/2019 9:47:00 AM
Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink khẳng định chương trình học và phương pháp đào tạo chuyên biệt đảm bảo các con đạt kết quả học tập cao và thể hiện thành thục các kĩ năng tiếng Anh trong thực tế. Chi tiết liên hệ http://amslink.edu.vn - Hotline: 0247 305 0384.

Listen and draw lines. There is one example.

 

  • Sarah
  • Frank
  • Katy
  • Jack
  • Helen

Listen and write. There is one example.

A race

Time of race: midday

Race starts from the:

David will wear the T-shirt with: the

Before the race, he will eat:

At the finishing line there will be a: 

After the race David and his friends will have a:  in the park

What did Mrs. Green buy for each person?

Listen and Match. There is one example.

 

         

  • Oliver
  • Jane
  • Michael
  • Kim
  • Sally

Listen and choose the correct answer. There is one example.

Choose the correct answer. 

What did Grace like best in the museum?

 

Choose the correct answer. 

What did Grace do first?

Choose the correct answer. 

What was the film about?

Choose the correct answer. 

What was the treasure box made of?

Choose the correct answer. 

What will Grace have to take to class tomorrow?

Listen and color and write. There is one example.

 

 

1. Colour the bigger cup on the shelf —  

2. Colour the chocolate on top of the fridge —

3. Write on the bag near the cookies.

4. Write on the big bowl on the shelf.

5. Colour the scissors next to the cooker