Amslink Cambridge Challenge 7th - Movers - Listening

3/28/2019 11:43:00 AM

Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink là đơn vị tổ chức cuộc thi Amslink Cambridge Challenge hàng năm, và thường xuyên cung cấp đề thi cho CTH Edu đưa lên TiengAnhK12 sau mỗi lần tổ chức.

Listen and draw lines. There is one example.

Thay cho "draw lines" như trong ví dụ, em hãy nghe và kéo từng ô tên vào ô trống trên hình người được nói tới.

Listen and write. There is one example.

Dad at the farm

0. Kind of animals there: sheep

1. Name of farm: Farm

2. Number of fields:

3. Kind of vegetables that farmer plants: 

4. Kind of fruit trees: 

5. Can go to the farm: next

Zoe slept at her grandparents' house all week. They went to lots of places. What did Zoe do in these places?

Listen and write a letter in each box. There is one example.

Example

            Question                               

1. Café:  

2. Mountain:  

3. Lake:  

4. Waterfall:  

5. Cinema:  

Listen and choose the correct answer. There is one example.

Where's Jim now?

What's Peter's favorite sport?

 

What can Lucy have to drink?

Where are Uncle Nick's roller skates?

Which girl is Sue?

Listen, color and write. There is one example.

Em hãy nghe và kéo từng ô màu sắc và chữ viết vào ô trống trên hình được nói tới.