Amslink Cambridge Challenge 8th - Movers - Listening

3/29/2019 3:18:00 AM

Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink là đơn vị tổ chức cuộc thi Amslink Cambridge Challenge hàng năm, và thường xuyên cung cấp đề thi cho CTH Edu đưa lên TiengAnhK12 sau mỗi lần tổ chức.

Listen and draw lines. There is one example.

Thay cho "draw lines" như trong ví dụ, em hãy nghe và kéo từng ô tên vào ô trống trên hình người được nói tới.

Listen and write. There is one example.

Mr. Beard’s new pet is a kitten

1. Colour:

2. Age:  weeks

3. Likes to: run and 

4. Eats: kitten

5. Name: 

Listen and write a letter in each box. There is one example.

Mrs. Lily is telling Jack what her family got at the weekend. What did each person buy?

                                                                   

Mr. Lily:

Aunt Alice:

Sally:

Dan:

Zoe:

Listen and choose the correct answer. There is one example.

What part of her body did Pat hurt?

What animal did Sally see at the farm?

What does Peter want to do on his birthday?

What did Mary lose at the park?

What did Tom have to drink?

Listen and color and write. There is one example.

Em hãy nghe và kéo từng ô màu sắc và chữ viết vào ô trống trên hình được nói tới.