Amslink Cambridge Challenge 9th - Movers - Listening

9/16/2019 10:46:00 AM

Đề thi thử được cung cấp bởi Amslink English Centre – Trung tâm đào tạo Tiếng Anh cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi - được chứng nhận bởi Hội đồng khảo thí Cambridge English UK. Amslink là đơn vị tổ chức cuộc thi Amslink Cambridge Challenge hàng năm, và thường xuyên cung cấp đề thi cho CTH Edu đưa lên TiengAnhK12 sau mỗi lần tổ chức.

Listen and complete the exercise. There is an example. 

Thay cho "draw lines" như trong ví dụ, em hãy nghe và kéo từng ô tên vào ô trống trên hình người được nói tới.

Listen and write. There is one example.

1. His last name is:

2. His sister's favorite hobby:

3. The book he needs is about:

4. Number of pages to write:

5. He plays the:

Listen and match. There is one example.

Jack is telling his mother about his friends from school and their different hobbies. Which is each person's favorite hobby?

                     

Sally -

Tom -

Charlie -

Ann -

BiII -

Listen and choose the correct answer. There is one example.

Where did Peter take the dog?

What is May buying?

Which film did Bill see?

Which boy is Jim's cousin?

Where do Alex's grandparents live?

Listen and color and write.

Em hãy nghe và kéo từng ô màu sắc và chữ viết vào ô trống trên hình được nói tới.