Level A Reading Assessment - HE HAS TWO

3/28/2019 1:58:25 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level A, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

HE HAS TWO

He has many things.

He has two hands.

He has two dollars.

He has two flowers.

He has two shoes.

He has two pencils.

He has two crayons.

He has two kittens.

 

How many of each thing does he has?
  • Two
  • Three

Who is He?

  • The man
  • The kitten

Which shows two?

Which of his things can he use to write his name?
  • Flowers and kittens
  • Pencils and crayons

"He has many things". What does "many" mean?

  • only one
  • a lot