Level A Reading Assessment - This Plane

4/1/2019 2:14:19 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level A, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

THIS PLANE

This plane goes up.

This plane goes down.

This plane goes in.

This plane goes out.

This plane goes over.

This plane goes and goes.

    

What is the passage mostly about?

  • going to new places
  • how a plane moves

Which sentence tells a fact about this plane?

  • This plane goes up and down.
  • This is the best plane.

Where is the plane?

  • in the sky
  • on the ground

What does the plane do to move?

  • fly
  • drive

Listen to this sentence from the passage: This plane goes in. Which sentence tells the opposite?

  • This plane goes down.
  • This plane goes out.