Level B Reading Assessment - Big and Little

4/1/2019 9:40:18 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level B, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

What is the main idea of this passage?

  • Things are big and little.
  • The big and little pigs are sleeping.

Which names something else that is big?

  • a mouse
  • a house

Which is true about plants?

  • Plants can only be big.
  • Plants can be big and little.

Which means the opposite of "little"?

  • big
  • many

Which word means the same as "little"?

  • large
  • small