Level B Reading Assessment - Near the Pond

4/1/2019 3:36:33 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level B, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

Near the Pond

A bug is near the pond.

A snake is near the pond.

A bird is near the pond.

A duck is near the pond.

A goat is near the pond.

A sheep is near the pond.

A lion is near the pond.

The pond has water.

 

 

 

 

 

                             

                     

Where can you find a pond?

  • outside
  • inside

Why does the lion most likely go to the pond?

  • The lion wants a drink.
  • The lion wants to sleep.

What is this passage mostly about?

  • The pond has a lot of water.
  • Many animals are near the pond.

These words from the passage belong to which group: bug, duck, sheep?

  • animals
  • clothes

Something that is near is_____.

  • far away
  • close by