Level B Reading Assessment - Ted Sees a Pond

4/1/2019 9:44:26 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level B, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Ted Sees a Pond

We go on a walk.

Ted sees some ducks.

Ted sees some plants.

Ted sees some bugs.

Ted sees some fish.

Ted sees a turtle.

Ted sees some water.

Ted sees a pond.

We go on a walk home.

 

 

Which of these is a detail in the story?

  • Ted sees a turtle.
  • Ted hears a bird.

Who goes on a walk?

  • the boy and the dog
  • only the dog

Where is the last place Ted goes?

  • to the pond
  • to his home

Ted sees ducks, fish, and bugs. In which group do these belong?

  • plants
  • animals

Which word in the passage best describes a pond?

  • water
  • walk