Level B Reading Assessment - We Read About Animals

4/1/2019 3:23:08 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level B, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

We Read About Animals

We read about a rabbit.

We read about a turtle.

We read about a puppy.

We read about a fish.

We read about a sheep.

We read about a horse.

We read about a pig.

I like all these animals.

 

What do the characters do in the story?

  • They read a book.
  • They go to the zoo.

Which sentence tells a fact about the story?

  • A puppy is an animal.
  • A puppy is the best animal.

Which is not an animal?

  • a bus
  • a cow

How does the girl feel about the animals she reads about?

  • She likes the animals.
  • She does not like the animals.

What does it mean to read?

  • to count to the number ten
  • to say written words out loud