Level C Reading Assessment - It Is a Birthday Party

4/2/2019 3:38:11 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level C, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.
It Is a Birthday Party
I open the door.
The children sing “Happy Birthday.”
It is a birthday party.
They have a balloon for me.
They have a card for me.
I open the card.
They have a box for me.
I open the box.
I like what is in the box.
It is a toy train.
It is a happy birthday party!

What is the story mostly about?

 • a balloon
 • a new toy train
 • a birthday party

What does the child open first?

 • the door
 • the card
 • the box

How does the girl feel about her birthday party?

 • shy
 • happy
 • mad

What was in the box?

 • something to eat
 • something to read
 • something to play with

A birthday is the day someone was______.

 • called
 • found
 • born