Level C Reading Assessment - Monkeys Have Many Feelings

4/2/2019 9:11:43 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level C, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Monkeys Have Many Feelings

Monkeys are busy animals.

They have many feelings.

They can feel angry sometimes.

Sometimes they can feel happy,  too.

They can feel sad sometimes.

Sometimes they can feel scared.

They can be kind sometimes.

Sometimes they play and sleep,  too.

Monkeys can be like you and me.

How do you feel?

 

 

What is the main idea of the passage?

 • Monkeys have feelings.
 • Monkeys can feel sad.
 • Monkeys like to play.

Which word names a feeling?

 • play
 • sleep
 • angry

What does the word "many" mean?

 • none
 • only one
 • more than one

How are monkeys like you and me?

 • They always play.
 • They always have feelings.
 • They always feel sad.

Listen to this sentence from the passage: Monkeys are busy animals. In this sentence, "busy" means that monkeys _________.

 • do a lot of things
 • make people feel happy
 • sleep most of the day