Level C Reading Assessment - The Moon Can Look Different

4/2/2019 9:12:01 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level C, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

The Moon Can Look Different

The moon can look different.

It can look orange, white, and red.

I see an orange moon at nighttime.

What is under the orange moon?

These trees are under it.

These leaves are under it.

These yummy apples are under it.

This brown fox is under it.

This white owl is under it.

I like to see the orange moon.

 

What is under the orange moon?

 • a white owl
 • a yellow sun
 • a pink flower

In what way are the tree and the owl the same?

 • They are both brown.
 • They are both under the moon.
 • They are the same size.

Why can the moon look different?

 • The moon can be all shapes.
 • The moon can be different colors.
 • The moon can change to a star.

What word in the passage is used to tell how something tastes?

 • under
 • orange
 • yummy

What does the word "under" mean?

 • above
 • below
 • beside