Level C Reading Assessment - What Will You Have At a Party?

4/2/2019 9:12:20 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level C, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

What Will You Have At a Party?

Is it a birthday party?

It is a birthday party.

You will have a balloon.

You will have a birthday card.

You will sing a song.

You will eat at the party.

You will play at the party.

You will feel happy.

You will like a birthday party.

 

 

 

 

Which word best describes a party?

 • hard
 • fast
 • fun

What will you do at the party?

 • buy a balloon
 • sing a song
 • send a card

Which sentence tells an opinion?

 • This passage is about a birthday party.
 • People sing, eat, and play at the party.
 • This is the best birthday party.

How does the author think you will feel at the birthday party?

 • tired
 • shy
 • happy

Likely, what sentence will you write on the card?

 • Happy Birthday!
 • Do you like cake?
 • I like to sing a song.