Level D Reading Assessment - Animals Like to Eat

4/2/2019 9:52:12 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level D, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

Animals  Like  to  Eat

Animals need to eat food.

What do animals like to eat?

Some bears like to eat fish.

Some whales like to eat fish,  too.

Some birds like to eat bugs.

Some birds like to eat seeds.

Some deer like to eat seeds, too.

Some lions like to eat deer.

Animals need to eat food.

Animals like to eat different things. 

What is the main idea of the passage?

 • All animals eat the same food.
 • Some birds like to eat bugs.
 • Animals like to eat different things.

Food is ___ for all animals.

 • hidden
 • cooked
 • important

How are birds and deer the same?

 • They like to eat fish.
 • They like to eat bugs.
 • They like to eat seeds.

In which group do bugs, seeds, fish, and deer belong?

 • animals
 • food
 • plants

Listen to this sentence from the passage: Some deer like to eat seeds, too. Which word means the same as "too"?

 • two
 • also
 • more