Level D Reading Assessment - At the Playground

4/2/2019 10:00:44 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level D, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

At the Playground

A playground is near my house.

The playground is where I play.

At the playground, I look up.

I look up at the sky.

I look up at the clouds.

At the playground, I slide.

I slide down the slide.

I slide down to the ground.

At the playground, I  run.

I run on the ground.

I run on the grass.

I like to play at the playground.

Where is the playground in the story?

 • in the girl’s yard
 • at the girl’s school
 • near the girl’s house

Why does the girl go to the playground?

 • to check the weather
 • to get to school
 • to have fun

What is the last thing the girl does at the playground?

 • runs on the grass
 • looks at the sky
 • goes back home

In order to play on the slide, the girl first has to_____.

 • climb up a ladder
 • climb down a ladder
 • climb to the ground

Which item from the story is not on the ground?

 • the grass
 • the slide
 • the clouds