Level E Reading Assessment - I Need Shoes to Play Soccer

4/2/2019 11:02:50 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level E, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

I Need Shoes to Play Soccer

I need special shoes to play soccer.

I need special shoes that help me to run and stop fast.

Do I need slippers?

Slippers do not help me to run and stop fast.

Slippers will fall off when I run.

I need shoes that will not fall off when I run.

Do I need sneakers?

Sneakers are better shoes than slippers to play soccer.

They will not fall off when I run.

Sneakers will help me to run and stop fast.

I will wear sneakers to play soccer.

What will happen if the boy wears slippers?

 • They will help him play better.
 • They will fall off when he runs.
 • They will hurt his feet.

The boy probably wants to _____.

 • be good at soccer
 • wear his blue socks
 • buy new shoes

Why does the boy decide to wear sneakers?

 • His sneakers are clean.
 • His sneakers fit him the best.
 • His sneakers help him run and stop fast.

Which of the following best describes soccer?

 • a shoe
 • a game
 • a place

Listen to this sentence from the passage: I need special shoes to play soccer. What does "special" mean?

 • like all others
 • new and clean
 • made for a certain thing