Level E Reading Assessment - Jen and Ben Learn About Farms

4/2/2019 10:55:08 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level E, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

Jen and Ben Learn About Farms

Jen and Ben want to learn about farms.

They go to farms that grow many different plants.

They learn about how corn grows.

They learn about how wheat grows.

They learn about how cotton grows, too.

They learn about how berries grow.

They learn about how apples grow.

They learn about how pumpkins grow, too.

They learn about how many plants grow from seeds.

They learn about how many plants make seeds.

Jen and Ben learn how many plants grow on farms.

 

Why do Ben and Jen visit the farm?

 • They want to eat.
 • They want to learn.
 • They want to work.

Which of the following are not found on the farm in the story?

 • corn and wheat
 • pumpkins and apples
 • lemons and oranges

How are corn and pumpkins the same?

 • They are both Jen and Ben’s favorite foods.
 • They both grow on farms.
 • They are both the tallest plants.

Which is true about seeds?

 • Plants grow from seeds.
 • Seeds are only on farms.
 • Seeds make berries taste better.

What is a farm?

 • a place to grow plants and raise animals.
 • a place you go to learn how to read.
 • a place where people cook dinner.