Level E Reading Assessment - Shoes In Different Seasons

4/2/2019 10:47:37 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level E, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Shoes In Different Seasons

Different shoes are the best for different seasons.

Boots are the best shoes in the winter.

Boots are the best when it is cold.

Flip flops are the best shoes in the summer.

Flip flops are the best when it is hot.

Sneakers are the best shoes in the spring and fall.

Sneakers are the best when on a walk.

What shoes are the best when in the house?

Slippers are the best when in the house.

Slippers are the best in all seasons!

Which shoes are best to wear in the summer?

 • no shoes
 • flip flops
 • boots

What kind of shoes does the passage say are best to wear when it is cold?

 • sneakers
 • flip flops
 • boots

How are boots and flip flops most alike?

 • You wear them in the summer.
 • You wear them in the winter.
 • You wear them on your feet.

Listen to this sentence from the passage: Boots are best when it is cold. Which word makes this sentence an opinion?

 • boots
 • best
 • cold

The title of the passage is Shoes in Different Seasons. Which of the following are all seasons?

 • spring, cold, fall
 • winter, spring, fall
 • winter, summer, hot