Level E Reading Assessment - Where Birds Make Nests

4/2/2019 10:41:09 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level E, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

 

Where Birds Make Nests

Different birds need different nests.

Birds make their nests in many different places.

The places birds make nests are where they like best.

Some birds make nests in trees in forests.

Some birds make nests on the ground in fields.

Some birds make nests near mud at ponds.

Some birds make nests on mountains.

Some birds make nests near oceans. 

Some birds make nests on farms.

Different birds need different nests.

Different birds make nests in the places they like best.

 

What is the main idea of the passage?

 • All bird nests are the same.
 • Birds make nests in different places.
 • Some birds live in trees in forests.

Why did the author write the passage?

 • to share information about nests
 • to pick the best place for a nest
 • to tell a story about a bird that lays an egg

Where would you not find a bird nest?

 • in the sky
 • on the ground
 • near the water

Why do birds need nests?

 • to fly up high
 • to lay eggs
 • to find food

Birds make their nests in different places. What does the word "different" mean?

 • the same
 • not the same
 • better