Level F Reading Assessment - Colors

4/3/2019 6:44:25 AM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level F, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Colors

When people paint, they use different colors.

There are three colors to start.

The three colors are red, yellow, and blue.

Add red, yellow, and blue together to make other colors.

Add red to yellow to make orange. Add blue to yellow to make green.

Add red to blue to make purple.

Add black to make colors dark.

Add white to make colors light.

Add red, yellow, blue, green, orange, and purple together.

What do you get?

All the colors together make brown!

_______ is the name of a color.

 • Yellow
 • Light
 • Paint

How do you make the color purple?

 • add yellow to red
 • add blue to yellow
 • add blue to red

What must you add to red paint to make it darker?

 • warm water
 • white paint
 • black paint

If you add all the colors together, what color will you get?

 • black
 • brown
 • blue

Listen to this sentence from the passage: Add blue to yellow to make green. What words mean the opposite of add?

 • do again
 • mix together
 • take away