Level F Reading Assessment - Energy Helps My Body Move

4/3/2019 6:43:35 AM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level F, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Energy Helps My Body Move

I have lots of energy in my body.

Energy helps my body to move.

What can I do to use my body’s energy?

I can ride my bike around the neighborhood.

I can ride my bike to use my body’s energy.

I can move my arms and legs to dance.

I can dance to use my body’s energy.

I can run around my house.

I can run to use my body’s energy.

Now, I’m hungry.

I need to eat so that my body has more energy.

What is one thing the girl does to use her body’s energy?

 • eat
 • rest
 • dance

Which sentence is a fact?

 • It is a lot of fun to dance.
 • People use energy to move.
 • Riding your bike is better than walking.

What gives your body energy?

 • food
 • bikes
 • friends

What is an effect of using your body’s energy?

 • You ride your bike.
 • You have lots of energy.
 • You get hungry.

Which are both ways to move?

 • look and listen
 • walk and run
 • think and wonder