Level F Reading Assessment - Jake Sees a Tunnel

4/2/2019 10:34:30 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level F, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Jake Sees a Tunnel

Jake is at the park on a hot day.

He sees a tunnel that is dark and cool.

He goes inside the dark and cool tunnel.

Jake steps in the water running through the tunnel.

The water running through the tunnel makes his feet feel cool.

Jake steps out of the tunnel.

He sees water from the tunnel has made a small pond.

Jake asks his mom to come to the small pond.

He asks if he can play in the pond.

She says yes, and Jake runs into the water.

Why does Jake go inside the tunnel?

 • He wants to play in the pond.
 • It is cool inside the tunnel.
 • His mom is inside the tunnel.

Where does the tunnel go?

 • over the water
 • into the pond
 • to the park

Why is the tunnel cool and dark?

 • It is in the park.
 • It is in the shade.
 • It is a big tunnel.

Which of the following happens first in the story?

 • Jake walks inside a tunnel.
 • Jake sees a small pond.
 • Jake asks his mom a question.

Listen to this sentence from the passage: Jake steps in the water running through the tunnel. Which word means the same as "running" in this sentence?

 • practicing
 • covering
 • flowing