Level F Reading Assessment - Workers Make a Tunnel

4/2/2019 11:20:54 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level F, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Workers Make a Tunnel

Workers help to make many things.

These workers are making a tunnel.

First, the workers look at the rock they need to dig through.

They will dig through the rock to make the tunnel.

Next, the workers find the tools they need.

Some tools will help them to dig through the rock.

Some tools will help them to carry rock away from the tunnel.

Last, the workers dig and dig.

They dig a long tunnel through the rock.

They do a good job making the tunnel.

Why do workers carry the rocks away from the tunnel?

 • to keep the rocks in a safe place
 • to make the tunnel longer
 • to get the rocks out of the way

What do the workers do first when they make a tunnel?

 • They look at the rock.
 • They gather the tools they need.
 • They dig through the rock.

Using the information in the passage, where are the workers most likely making the tunnel?

 • in a river
 • under the ground
 • on a city street

Which sentence tells an opinion the author shares?

 • Long tunnels are hard to dig.
 • The tools workers need are hard to find.
 • The workers do a good job.

The title of the passage is Workers Make a Tunnel. Which word means the same as "make"?

 • build
 • crush
 • enter