Level G Reading Assessment - How to Penguin Dance

4/3/2019 9:55:53 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level F, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

How to Penguin Dance 

Here is how you do a dance called The Penguin.

Stand like a penguin.

Put your feet together and put your arms down by your sides.

Take two small steps to the left.

Take two small steps to the right.

Jump with your feet together and arms out.

Jump again.

Fall to your belly and slide forward like a penguin.

Move your arms as if you could swim.

Stand up and start the dance again.

Make up a dance to a song you like.

Why did the author write this passage?

 • to tell readers how to move like a penguin
 • to tell a story about a penguin
 • to tell readers facts about penguins

What do you do first to dance The Penguin?

 • Fall to your belly and slide forward like a penguin.
 • Stand like a penguin.
 • Move your arms as if you could swim.

Why does the dancer fall to his belly and slide forward?

 • to keep his balance
 • to swim in the cold water
 • to move like a penguin

Listen to this sentence from the passage: Stand up and start the dance again. This means the dancer should.

 • do a new dance
 • do the same dance one more time
 • do the dance steps in a new order

How is the passage organized?

 • as a recipe
 • as words for a song
 • as a list of steps