Level G Reading Assessment - Steps to Make a Garden

4/3/2019 9:56:52 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level G, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Steps to Make a Garden

If you want to make a garden, here are the steps.

First, pick out where you want your garden to go.

Next, dig up the dirt to make holes for your seeds.

Then, put the seeds in the holes.

Put dirt over the seeds and water them.

Then, wait and watch and water some more.

Last, small green leaves will poke through the ground.

Your plants will grow as you wait, watch, and water.

That’s how you make a garden in your yard.

Which sentence tells why the author wrote this passage?

 • Your plants will grow as you wait, watch, and water.
 • If you want to make a garden, here are the steps.
 • Put dirt over the seeds and water them.

By repeating the word wait, what does the author want the reader to know?

 • It can be fun to grow a garden.
 • It is important to water the garden.
 • It takes time to grow a garden.

According to the passage, what is the first step to growing a garden?

 • Pick where to make a garden.
 • Dig in the dirt to make holes.
 • Wait and watch.

Where do you put the seeds?

 • on the dirt
 • in the holes
 • under the leaves

Listen to this sentence from the passage: Small green leaves will poke through the ground. Another word for poke is ________.

 • push
 • dig
 • hide