Level H Reading Assessment - Brain Works

4/3/2019 9:57:42 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level H, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Brain Works

Every person has a brain.

A brain helps a person to think, feel, and move.

A brain helps a person to grow.

It helps a person from being too hot or too cold.

It helps a person solve problems and to read.

Each person has to take care of his or her brain.

A person has to eat healthy foods and play.

A brain never stops working.

A brain works even when a person sleeps.

A brain helps move air and blood through the body.

A brain works hard!

What is the passage mostly about?

 • the ways your brain rests.
 • what your brain helps you do.
 • how to keep your brain healthy.

Which sentence from the passage supports the idea that the brain works hard?

 • brain never stops working.
 • A person has to eat healthy foods and play.
 • Every person has a brain.

What does your brain do when you sleep?

 • it works
 • it rests
 • it moves

Where is your brain?

 • in your foot
 • in your hand
 • in your head

Which words from the passage help you to know what healthy means?

 • solve problems
 • stops working
 • take care of