Level H Reading Assessment - Dinner with the Animals

4/3/2019 9:58:37 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level H, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Dinner with the Animals

We would ask all our animal friends to dinner.

We would ask them to eat food with us at our table in the woods.

We would put all the foods they like to eat on the table.

The bears would ask for honey, but they would not say please.

The bees would buzz around all our animal friends to get the honey.

The ducks would clean their feathers at the table.

The birds would chirp and chirp at the dinner table.

The Jackrabbits would hop around the dinner table.

It would feel just like a family dinner at home.

Where does this story take place?

 • in a house
 • in the woods
 • in a restaurant

Which tells a fact about the story?

 • Bears are animals.
 • Bears say please.
 • Honey tastes good.

Where are the bees in the story?

 • in the trees
 • on the table
 • in the air

What would the birds do at the dinner table?

 • clean their feathers
 • chirp and chirp
 • hop around

What is dinner?

 • a home
 • an animal
 • a meal