Level H Reading Assessment - Hide and Seek Games

4/3/2019 9:59:08 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level H, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Hide and Seek Games

Children like to play games such as hide and seek together.

One child who is “it” counts as the other children hide.

After the child counts, he or she tries to find the hiding children.

Children can play the game in many different ways.

Sometimes the hiding children run to home base before they are found.

The child who is “it” tries to tag them.

Sometimes children who are found help the child who is “it” find others.

Sometimes the game is played in the dark.

What kind of rules will you have the next time you play hide and seek?

What does the author hope readers learn from this passage?

 • how to play hide and seek
 • that children should not play hide and seek
 • that you can only play hide and seek during the day

What is home base?

 • a safe place
 • a hiding place
 • a place to count

Why do the children hide?

 • They like to be at home base.
 • They do not want to be tagged.
 • They do not want to play.

What always happens during hide and seek?

 • Children run to home base before they are found.
 • Children who are found help the leader find the other children.
 • Children who hide hope they will not be found.

There are rules for hide and seek. What are rules?

 • things that tell about kinds of games for children
 • things to do so others do not see you
 • things that tell what can and cannot be done