Level H Reading Assessment - Hide and Seek with Tank

4/3/2019 9:59:46 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level H, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Hide and Seek with Tank

My silly bird, Tank, is my very favorite pet.

Tank and I like to play every day.

I hide, and Tank seeks out my hiding place.

I never hide in the same place.

It never takes Tank a long time to find me.

I pop my head out of my hiding place.

I even say his name so he can find me.

He says, “Peek-a-boo,” when he finds me.

Tank wants me to give him his favorite treat.

I give him the treat he likes best.

His favorite treat is an apple.

What do the parrot and the child both do in this story?

 • They both say, “Peek-a-boo.”
 • They both eat the apple.
 • They both play hide and seek.

What is the name of the bird?

 • Treat
 • Tank
 • Peek-a-boo

What does Tank say when he finds the child?

 • “Peek-a-boo”
 • “I found you.”
 • “I am ready for my treat.”

How does the child help the parrot find him?

 • The child hides in the same place.
 • The child calls the parrot’s name.
 • The child waits a long time.

What does it mean to seek?

 • look for
 • hide from
 • pick out