Level J Reading Assessment - Fossils

4/4/2019 2:20:45 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level J, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Fossils

Fossils are very special kinds of rocks.

They can teach us about the things that lived long ago.

Fossils can teach us that some dinosaurs ate meat and others ate plants.

Fossils can tell us how insects moved around.

We can learn what life in the ocean was like from fossils.

Some fossils can show us where different kinds of plants lived.

We can build a dinosaur skeleton out of fossils.

Certain fossils can even help us learn about our past.

There are many different kinds of fossils.

Everyone has something to teach us.

A fossil is made of______ .

 • metal
 • glass
 • rock

Why are fossils special?

 • They teach what happened long ago.
 • They explain what happens every day.
 • They are all different.

What have we learned from fossils?

 • where different kinds of plants lived
 • the names of places in the past
 • which rocks are more important

From fossils, we know that some dinosaurs______.

 • moved around and others stood still
 • had skeletons and others didn’t
 • ate meat and others ate plants

Read this sentence from the passage: Certain fossils can even help us learn about our past. What does "certain" mean?

 • some
 • new
 • large