Level J Reading Assessment - Leopards

4/4/2019 2:20:02 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level J, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Leopards

Leopards are big cats that like to climb and hide.

They can be as big as a person, but they run much faster.

Leopards are great at climbing trees.

They carry big animals up into the trees to eat them.

They also carry their kittens up into the trees to protect them.

Leopards are great at hiding, too.

Some have yellow fur with dark spots.

Others have dark brown or black fur.

Their fur can be so dark that you can’t see their spots.

The special colors help them hide high in the trees.

Why do leopards climb trees?

 • to stay healthy
 • to play games
 • to eat food

Leopards have________.

 • no spots
 • stripes
 • dark spots

How are all leopards alike?

 • They have brown fur with spots.
 • They are great at hiding.
 • They are as fast as a person.

What helps a leopard hide?

 • its special colors
 • its kittens
 • its fast speed

Read this sentence from the passage: They carry their kittens up into the trees to protect them. What does "protect" mean?

 • feed
 • keep safe
 • visit high placesLeopards