Level I Reading Assessment - Giant Squid

4/4/2019 2:18:53 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level I, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Giant Squid

Giant squid lives in the deep parts of the ocean.

They’re called giant because they can be as long as a school bus!

Giant squid has the biggest eyes of all animals.

Their big eyes let them see in the dark.

Giant squid also has eight arms called tentacles.

To move, they suck in and push out water from their bodies.

Because giant squid lives in deep water, we don’t know much about them.

Some people think they are monsters.

They tell stories about giant squid pulling ships under the water.

These stories are not true.

People tell these stories because the giant squid is so big.

It’s scary.

 

How do the eyes of giant squid compare to the eyes of other animals?

 • Giant squid eyes are bigger than the eyes of all other animals.
 • Giant squid eyes are smaller than the eyes of all other animals.
 • Giant squid eyes are the same color as the eyes of all other animals.

Why does giant squid suck in and push out water?

 • to move
 • to see
 • to make noise

Why does the author tell about giant squid that pull ships under the water?

 • to make readers afraid of giant squid
 • to explain why ships have gone missing
 • to tell readers that the stories are not true

Why don’t people know much about giant squid?

 • because they are very large animals
 • because they cannot see in the dark
 • because they live in deep water

What is the meaning of the word "giant"?

 • very big
 • very scary
 • very loud