Level I Reading Assessment - Monsters Are Not Real

4/4/2019 2:18:09 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level I, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Monsters Are Not Real

Mom tells me that monsters are not real.

I’m not sure if she is right or not.

I see long, dark shadows on my walls late at night.

The long, dark shadows seem to dance on my wall.

Mom says the shadows are from the tree outside my window.

She says the light from the moon makes the shadows.

She says the wind blows, which makes the tree’s shadows move.

Mom says the moon will be dark in a day or two.

She says I’ll see then that monsters are not real.

I hope she is right. I hope it’s just the tree, light, and wind.

What is the problem in the story?

 • The child sleeps too much.
 • The mom hears noises from the child’s room.
 • The shadows scare the child.

What is causing the child to think about monsters?

 • the noises outside the door
 • the wind blowing through the trees
 • the shadows on the wall

How does the light enter the room?

 • It shines down the hallway.
 • It comes through the window.
 • It blows in with the wind.

Why does the mom tell the child that monsters are not real?

 • to tell a scary story
 • to help the child sleep
 • to explain why the wind blows

The title of the passage is Monsters Are Not Real. Which word means almost the same as real?

 • dark
 • true
 • scary