Level I Reading Assessment - We Love Bamboo

4/4/2019 2:17:36 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level I, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

We Love Bamboo

Bamboo is a great plant.

It grows faster than most other plants.

Trees take many years to grow tall.

Some bamboo can grow tall in three or four months.

One bamboo plant can have many stems.

A few bamboo plants can grow into a whole forest.

We use bamboo to make many different things.

Bamboo can be used to make paper or a floor for a house.

We can even use bamboo to make music.

Giant pandas and other animals eat young bamboo.

We can eat young bamboo, too!

Which sentence from the passage tells an opinion about bamboo?

 • Bamboo is a great plant.
 • Bamboo grows faster than most other plants.
 • Bamboo is used to make many different things.

How long does the passage say it takes bamboo to grow tall?

 • three or four weeks
 • three or four months
 • three or four years

Which building material is most like bamboo?

 • wood
 • paint
 • glass

What do giant pandas do with young bamboo?

 • They make music.
 • They wear it.
 • They eat it.

Which of these is true about bamboo?

 • It is a tall plant with many stems.
 • It is a small plant with a few stems.
 • It is a large plant that only grows in very small areas.