Level K Reading Assessment - The Treasure Map

4/4/2019 8:37:39 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level K, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

The Treasure Map

Jayda and Sara sat on their porch.

“I wish we had a treasure map,” Jayda said.

Sara nodded. “We can probably make one,” she said.

“Yes,” said Jayda, “but we don’t have any  treasure hidden.”

“I have an idea,” Sara said. “I’ll hide some treasure,  and you make the map. I’ll use coins as treasure.”

Sara went to hide the coins while Jayda gathered art supplies. Then, when Jayda sat down to create the map, she realized there was a problem.

“Sara,” called Jayda.

“How can I make this map? You’re the one who knows where the treasure is!”

What did Jayda do first?

 • She made a map.
 • She hid treasure.
 • She gathered art supplies.
 • She found the treasure.

How did the girls solve the problem of not having any treasure hidden?

 • Jayda buys some treasure.
 • Sara hides some coins.
 • Sara follows a real treasure map.
 • Jayda hid art supplies.

Which word has almost the same meaning as realized in the story?

 • forgot
 • wished
 • noticed
 • read

Where did most of the story take place?

 • on a porch
 • on an island
 • on top of a map
 • at an art supply store

Why was Jayda not able to draw the treasure map?

 • She had lost the treasure.
 • She did not know where the treasure was hidden.
 • She was not able to draw well.
 • She did not want to find the treasure.