Level L Reading Assessment - Two American Bears

5/28/2019 10:55:39 PM
Đây là một bài đánh giá trình độ đọc cho level L, được thiết kế bởi Learning A-Z. Learning A-Z là NXB giáo dục có chương trình KidsA-Z.com gồm nhiều học phần được sử dụng rất phố biến trên toàn thế giới, trong đó có học phần Reading (quen được gọi là Raz-kids và Reading A-Z). ConTuHoc.com là đối tác duy nhất được ủy quyền phân phối KidsA-Z tại Việt Nam.

Two American Bears
How can you tell a grizzly bear from a black bear? Although the grizzly bear is in the brown bear family, you cannot tell it from a black bear just by fur color. Black bears are frequently black, but they can also be brown Brown bears are also occasionally black!
One of the surest ways to tell these two bears apart is by
the structures of their heads. A grizzly bear has a short,
stubby snout and a broadhead. Its ears are round and
small. A black bear has a much longer, pointed snout
and longer ears.
Remember: whether a bear is black or brown, keep your distance!

What is the passage mostly about?

 • the length of the snouts on grizzly bears and black bears.
 • the many types of bears that are in the brown bear family.
 • how to tell a grizzly bear from a black bear.
 • how to stay far away from grizzly bears and black bears.

Which of the following is not a good way to tell a grizzly bear from a black bear?

 • the shape of its ears
 • the length of its snout
 • the color of its fur
 • the structure of its head

Why does the author tell you to keep your distance from bears whether they are black or brown?

 • Both types of bears smell bad.
 • Both types of bears look too much like each other.
 • Both types of bears can be overly friendly.
 • Both types of bears can be dangerous.

Read this sentence from the passage: A black bear has a much longer, pointed snout and long ears. A snout is a bear ’s.

 • nose
 • head
 • foot
 • tail

The brown bear family includes.

 • grizzly bears
 • black bears
 • both grizzly bears and black bears
 • neither grizzly bears nor black bears