Listening: Tổng hợp các câu khó dạng bài nghe lời nhắn

12/12/2019 4:15:46 PM
Trong bài thi Toefl Primary Reading, bạn sẽ gặp khoảng 06 câu hỏi yêu cầu bạn nghe 06 mẩu tin nhắn trên điện thoại, với mỗi câu bạn sẽ phải trả lời một câu hỏi trắc nghiệm (thường là về mục đích của người gọi). Phần bài này không khó, nhưng chúng ta cứ thử ôn lại với vài câu mà hoặc có từ vựng ít quen thuộc với HS tiểu học, hoặc có bẫy để lơ đễnh khi nghe là hỏng bét nhé!

Listen to the phone message.

What did Amy do last week?

 • She opened a bank account.
 • She had cup of tea with Lily.
 • She moved to a new town.

Listen to the phone message.


What will Helen do the next day?

 • Finish the art project with Crystal
 • Give the screwdriver back to Crystal
 • Ask Crystal to bring her screwdriver

Listen to the phone message.

Why did Sophia call?

 • To book a flight to San Francisco
 • To update Mrs. Cole about her flight and hotel arrangement
 • To ask Mrs. Cole to change her flight schedule

Listen to the phone message.

Why did Arthur call?

 • To order some furniture
 • To ask Tom to extend a deadline
 • To ask Tom for help making some furniture

Listen to the phone message.

What is Brian going to do tonight?

 • Go to see an exhibition
 • Buy tickets online
 • Purchase Picasso's painting

Listen to the phone message.

Why did Jennifer call Robert?

 • To tell him that her mom will be on TV
 • To tell him about a TV program
 • To tell him what mummies are