Cambridge Primary Math - Mean/ Average (Level Easy)

3/4/2019 2:13:58 PM
Mean hay Average là một trong những chủ đề kiến thức có trong chương trình Cambridge Primary, nhưng là mới với HS lớp 5 Việt Nam. Các câu hỏi trong bài này được trích từ chương trình toán Singapore online nổi tiếng tên là Koobits (tìm hiểu thêm tại http://contuhoc.com/koobits).

Find the average of the following set of numbers: 34, 39, 19, 70? : .

The average score Cindy got for her 2 tests is 71. What is the total score for all her tests?: .

Find the average of the following set of numbers: 19, 90, 48, 11?: .

Find the average of the following set of numbers: 40, 33, 1, 55?: .

The average score Hannah got for her 3 tests is 79. What is the total score for all her tests?: .

The average score Gina got for her 9 tests is 65. What is the total score for all her tests?: .

Find the average of the following set of numbers: 13, 41, 21, 9?: .

The average score Linda got for her 5 games is 12. What is the total score for all her games?:

The average score Elizabeth got for her 7 games is 15. What is the total score for all her games?: .

The average score Lynda got for her 8 games is 23. What is the total score for all her games?: .