Ôn luyện Viết lại câu - phần 1 (các cấu trúc so sánh)

6/15/2020 3:23:00 PM

Đây là bài tập giúp HS luyện tập các câu hỏi yêu cầu viết lại câu mà có liên quan đến những cấu trúc về so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh nhất.

Viết lại câu vận dụng các cấu trúc so sánh đã xuất hiện trong 9/10 đề trong bộ 30 đề đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS NN năm 2020.

Để hoàn thành tốt các câu hỏi viết lại câu mà có yêu cầu vận dụng các cấu trúc so sánh, em cần nắm được các cấu trúc so sánh trong Tiếng Anh:

1. So sánh hơn của tính từ

2. So sánh hơn của trạng từ

3. So sánh bằng/không bằng của tính từ và trạng từ

4. So sánh nhất của tính từ

5. So sánh nhất của trạng từ

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

The black hat is more expensive than the red one (as). ⇒ ……

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

She spent the same amount of money as mine buying her house. (as) ⇒ She spent …...

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

Mount Everest is the highest mountain in the world (higher). ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

His new book isn't as popular as his old one (than). ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

I don't know as much information as her. (less) ⇒ …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

No river in the world is longer than the Nile. ⇒ The Nile …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

My brother doesn't drive as fast as my father. ⇒ My father …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The English test is easier than I expected. ⇒ The English test isn't as …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

His book is cheaper than mine. ⇒ His book is less …..

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

This is the first time I have ever met such a pretty girl. ⇒ She is …….