Ôn luyện Viết lại câu - phần 2 (câu chủ động <=> câu bị động)

6/15/2020 10:05:00 PM

Biến đổi cấu trúc câu từ chủ động sang bị động hoặc ngược lại là loại câu hỏi viết lại câu xuất hiện trong 8/10 đề Tiếng Anh trong bộ 30 đề đánh giá năng lực ôn thi vào lớp 6 của trường THCS NN năm 2020. 

Để làm tốt các câu hỏi viết lại câu yêu cầu biến đối từ câu chủ động sang câu bị động hoặc ngược lại trong các đề thi vào lớp 6 THCS Ngoại Ngữ, các em cần nắm được các kiến thức sau:

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

My sister buys me summer dresses every year. ⇒ Summer dresses …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

He invited me to go to the cinema. ⇒ I ……. with him.

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

He gave her a gift for her birthday. ⇒ She was …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

These books were published yesterday. (published) ⇒ They …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Do you usually feed your cats? ⇒ Are …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

She needs to fix the car. ⇒ The car …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

I suggested that you should do the housework before going out. ⇒ I suggested that the housework ……. before you go out.

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The box is used to contain those items. ⇒ People …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

A hat needs to be bought for the project. (buy) ⇒ You …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

He already finished the report 2 days ago. (was) ⇒ …….