Ôn luyện Viết lại câu - phần 3 (Too/enough, so...that.../such...that...)

6/16/2020 2:11:00 PM

Dạng viết lại câu trên cơ sở biến đối giữa các cấu trúc với too enough, giữa cấu trúc với too hoặc cấu trúc so ... that..., hoặc giữa so...that...such...that... đã xuất hiện trong 9/10 đề Tiếng Anh trong bộ 30 đề đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường THCS NN năm 2020. 

Để làm tốt các câu hỏi yêu cầu viết lại câu bằng cách biến đổi giữa cấu trúc sử dụng too và cấu trúc sử dụng enough, các em cần nắm được:

Ảnh: edukaplanet

>> Xem thêm: Chủ điểm too, enough

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The hat was too tight for him to wear. ⇒ The hat wasn't …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

The meal is too hot to eat right now. (COLD)

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

He isn't old enough to watch this movie. (too) ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

The water is so cold that I can't take a shower. (too) ⇒

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The swimming pool is so deep that children cannot swim in it. ⇒ The swimming pool is too ……. 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The weather is too hot. ⇒ The weather isn't …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

Phong is so lazy that he can stay in bed all day. (such) ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

He was too angry to say a word. (so) ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

It's was such a lovely dress that I wanted to buy immediately. (so) ⇒ …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

She is so friendly that everyone wants to be friend with her. ⇒ She is such …….