Ôn luyện Viết lại câu - phần 5 (câu trực tiếp <=> câu gián tiếp)

6/22/2020 10:25:00 PM

Đây là phần luyện tập cho dạng bài viết lại câu vận dụng cấu trúc câu trực tiếp, gián tiếp. Dạng này đã xuất hiện trong đề số 2, 3, 6 trong bộ 30 đề đánh giá năng lực ôn thi vào lớp 6 của trường THCS NN năm 2020.

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

My mother said to me: “You shouldn’t stay up late”. => My mother advised me .........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

They said, “Why don’t we go to the beach?” ⇒ They suggested …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

My sister told me she often went shopping at the weekend. ⇒ My sister said, “I ……..”

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

“Turn down the music, please.”, he said. ⇒ He told us …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Phong suggested asking for direction to the theatre. ⇒ Phong said, “We …….”

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

My brother told, “I don't know how to play guitar.”

=> My brother said that ……....

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

"Shall I carry the bag for you?", he said to me. => He offered ...........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

They invited me to come to the party. ⇒ "Would you like ……..?", they said.