Ôn luyện Viết lại câu - phần 4 (Thì hiện tại hoàn thành với since/for và ever/never)

6/16/2020 4:06:00 PM

Dạng bài viết lại câu vận dụng thì hiện tại hoàn thành/thì quá khứ đơn với never/ever và since/for xuất hiện trong một số đề Tiếng Anh của cuốn 30 đề đánh giá năng lực ôn thi vào lớp 6 của trường THCS NN. 

Để làm tốt các câu hỏi trong bài tập này, học sinh cần nắm được ba chủ điểm:

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The last time she met her brother was 2 years ago. ⇒ She hasn't …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

He started working as a teacher 2 months ago. ⇒ He has ……....

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

It has been 5 years since we last flew to Singapore. ⇒ We have …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

It is the first time I have gone to the zoo. ⇒ I have …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

The last time I played the piano was when I was at secondary school. (since) ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

My brother started to live in Ho Chi Minh City 3 months ago (for) ⇒ ……

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

It's a long time since I sang a song on the stage. (for) ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

This is the first time I had such a delicious meal. (never) ⇒ …….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

I haven't seen my dog for 3 days. (last) ⇒ …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The last time I read news about coronavirus was 3 days ago.

=> It has ……......