Ôn luyện Viết lại câu - phần 6 (câu điều kiện loại 1, loại 2)

6/22/2020 10:31:00 PM

Dạng viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện là dạng có thể xuất hiện trong đề thi. Tuy nhiên, HS chủ yếu gặp phải cấu trúc của câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2. Dạng bài này có xuất hiện trong đề số 7 của bộ 30 đề đánh giá năng lực vào lớp 6 trường THCS NN.

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

If you don’t study hard, you will fail the exam. (unless) ⇒ ……….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Unless she stays up late, she will go to class on time. => If ……….

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

You should sell this house. (were) ⇒ ………

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Without his help, I couldn’t finish my homework. 

=> If he ……....….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

I cannot come there without asking for direction. ⇒ If ………

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

If I were you, I would buy this hat. ⇒ You …….

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Listening to music can help you relax. ⇒ If .......

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning to the first.

A coat can help you keep warm in winter. ⇒ A coat is helpful ....... you want to be warm in winter.