Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Phần 9 - Chủ đề "Cơ thể người"

12/23/2017 10:46:14 AM

 Choose the word that matches the picture.

 • hair
 • mouth
 • hand
 • head

 Choose the word that matches the picture.

 • hair
 • neck
 • nose
 • mouth

 Choose the word that matches the picture.

 • ear
 • body
 • eye
 • hair

 Choose the word that matches the picture.

 • nose
 • body
 • ear
 • eye

 Choose the word that matches the picture.

 • ear
 • eye
 • nose
 • head