Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Phần 12 - Chủ đề "Màu sắc"

12/27/2017 1:31:29 PM

Little ridding hood is.............

 • red
 • black
 • brown
 • blue

The sky is................

 • black
 • blue
 • brown
 • green

Made by mixing black and white.........?

 • grey
 • black
 • blue
 • brown

The sun is...........

 • grey
 • orange
 • blue
 • yellow

Penguiners are white and ..............

 • brown
 • black
 • grey
 • yellow

The wood is.............

 • purple
 • red
 • brown
 • yellow

Made by mixing red and white.....?

 • green
 • pink
 • orange
 • grey

Orange is...............

 • purple
 • red
 • orange
 • yellow

The grass is.............

 • pink
 • black
 • red
 • green