Câu hỏi trắc nghiệm với tranh - Phần 13 - Chủ đề "Quần áo"

12/27/2017 2:09:36 PM

Choose the word that maches the picture

 • dress
 • shirt
 • skirt
 • shoes

Choose the word that maches the picture

 • shirt
 • dress
 • cap
 • shoes

Choose the word that maches the picture

 • cap
 • coat
 • dress
 • blouse

Choose the word that maches the picture

 • dress
 • sweater
 • shirt
 • shoes

Choose the word that maches the picture

 • sweater
 • shoes
 • blouse
 • cap

Choose the word that maches the picture

 • skirt
 • socks
 • trousers
 • sweater

Choose the word that maches the picture

 • socks
 • sweater
 • blouse
 • trousers

Choose the word that maches the picture

 • skirt
 • shirt
 • coat
 • blouse